Поиск ошибок и выборочное перепроведение для БП 2.0 / УПП / КА для 1С


 https://infostart.ru/public/78857/

Скачать:
78857_1_Poisk_oshibok_i_vyborochnoe_pereprovedenie_dlya_BP_2.0___UPP___KA.epf
78857_2_Poisk_oshibok_i_vyborochnoe_pereprovedenie_dlya_BP_2.0___UPP___KA.epf