Перенумерация Справочников V8 C Заполнением 0 для 1С


 https://infostart.ru/public/68943/

Скачать:
68943_Perenumeratsiya_Spravochnikov_V8_C_Zapolneniem_0.epf