Коллекция отчетов и обработок от YAN для 1С


 https://infostart.ru/public/67238/

Скачать:
67238_1_Kollektsiya_otchetov_i_obrabotok_ot_YAN.epf
67238_KollekciyaObrabotokIOtchetov_v.0.2.epf