NCC: Анализ несоответствия цен в табличной части документа с ценами в справочнике для 1С


 

https://infostart.ru/public/60007/

Скачать:
60007_NCC_Analiz_nesootvetstviya_tsen_v_tablichnoy_chasti_dokumenta_s_tsenami_v_spravochnike.ert