Замена значений справочников для 1С


Замена значений для Бухгалтерии

https://infostart.ru/public/20602/

Скачать:
20602_Zamena_znacheniy_spravochnikov.ert