ЗначениеВФайл() и ЗначениеИзФайла() для объектов ТаблицаЗначений для 1С


 https://infostart.ru/public/14729/

Скачать:
14729_ZnachenieVFayl()_i_ZnachenieIzFayla()_dlya_obyektov_TablitsaZnacheniy_.ert