Загрузка номенклатуры автозапчастей из автокаталога АвтоСофт для 1С


 https://infostart.ru/public/14050/

Скачать:
14050_Zagruzka_nomenklatury_avtozapchastey_iz_avtokataloga_AvtoSoft.zip